Google+ مدل سازی نظریه بازی ها در سناریو دولت، تولید کننده، کشاورز برای مدیریت ریسک زنجیره تامین مواد غذایی

مدل سازی نظریه بازی ها در سناریو دولت، تولید کننده، کشاورز برای مدیریت ریسک زنجیره تامین مواد غذایی

مدل سازی یک بازی میان دولت، تولید کننده، کشاورز برای مدیریت ریسک زنجیره تامین مواد غذایی

کشاورزان ممکن است به منظور کاهش هزینه ها و یا افزایش سهم بازار خود به محصولاتشان مواد شیمیایی اضافه کنند، این امر ممکن است ممکن است افزایش تقاضا برای مواد غذایی و سود فروش را نیز درپی داشته باشد.

تولید کنندگان محصولات را از کشاورزان می خرند وبه مصرف کنندگان می فروشند، و دولت نیز در این میان از مالیات بردرآمد فروش سود می برد. از آنجاییکه مصرف کنندگان ممکن است به دلیل استفاده کشاورزان از مواد شیمیایی بیمار شوند، دولت نیز درمورد استفاده از افزودنی ها شیمیایی و در ادامه  درمان افراد جامعه مسئول می باشد. در این راستا دولت می تواند از سیاست های تنبیهی و مجازات های متناسب به منظور تنظیم و جلوگیری استفاده کشاورزان و تولید کنندگان از مواد شیمیایی خطرناک و به طورکلی از رفتارهای پرخطر، حفظ تعادل مالیات بر درآمد، درآمدهای ناشی مجازات افراد خاطی، و مقالبه با خطرات بهداشتی جامعه استفاده نماید.

 

مدل سازی نظریه بازی ها در سناریو دولت، تولید کننده، کشاورز برای مدیریت ریسک زنجیره تامین مواد غذایی

Modeling a Government-Manufacturer-Farmer game for food supply chain risk management

کلمات کلیدی:

زنجیره تامین مواد غذایی؛ نظریه بازی؛ تجزیه و تحلیل تصمیم گیری؛ مدیریت ریسک؛ مقررات

 

مقاله مرتبط

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی